De overstap van Windows 7 naar Windows 10 houdt vrijwel gelijke tred met de upgrade van de Interessegroep HCC!windows. Na een succesvolle doorstart worden nu ‘de puntjes op de i’ gezet.

Walter Wijnhoven


Tijdens de recent gehouden Buitengewone Ledenvergadering werden de contouren geschetst. Het woord is nu aan de komende Algemene Ledenvergadering om de ‘sprong voorwaarts’ definitief vorm te geven. HCC!windows biedt de ruim 40.000 gebruikers van Windows onder de HCC-leden al meer dan 25 jaar maximale ondersteuning bij het gebruik van de verschillende Microsoft Windows-besturingssystemen en afgeleiden daarvan.

HCC windows foto 1
Windows is meer dan alleen de pc en laptop

Kenniscentrum
Nieuw is dat niet alleen alle kennis over Windows, maar ook over applicaties die onder dit belangrijkste besturingssysteem draaien, in de vernieuwde HCC!windows zijn terug te vinden. Vanwege de halfjaarlijkse updates is er bij gebruikers nog meer behoefte aan voorlichting. Alle reden om de beschikbare knowhow te bundelen in een compleet kenniscentrum. “Als kenniscentrum voor Windows wordt de Interessegroep ook interessant voor niet-HCC’ers”, vertellen interim-bestuursleden Leo Rasch en Gjalt Zwaagstra, samen goed voor tientallen jaren HCC-ervaring. Leo richt zich vooral op het organisatorische gedeelte terwijl Gjalt meer technisch inhoudelijk opereert.

Train de Trainer
Gjalt: “Om dit alles te realiseren hebben we kundig kader nodig. In het programma ‘Train de Trainer’ worden kernleden opgeleid en bijgeschoold op het gebied van de nieuwste ontwikkelingen. Dit zijn ervaren gebruikers die het leuk vinden om net een stapje verder te gaan en ook aan anderen willen uitleggen - in eigen kring of groep - hoe zij zelf met hun Windows-computer werken, welke programma’s ze gebruiken en welke (on)mogelijkheden ze tegenkomen. De sprekers die we opleiden, zijn mensen uit de HCC-regio’s en meestal ook de aanspreekpunten daar. Hun presentaties komen in onze centrale kennisbank, waar alle Regio’s uit kunnen putten.”

locaties 2Beginner of expert
“Niet iedereen is goed in staat om de eigen competenties met betrekking tot computergebruik in te schatten”, stelt Leo. “Weinigen zien zichzelf na tien tot dertig jaar als een beginner of willen als zodanig benaderd worden. Iedereen kan echter een beginner zijn op een bepaald terrein en een expert op een ander. Wie al twintig jaar met Windows werkt, kan wat betreft het OS een complete beginner zijn, maar misschien perfect omgaan met Skype. Men wil zelf keuzes kunnen maken en niet graag door anderen ingedeeld worden in competentie-categorieën. De meeste mensen willen kennis vergaren, ergens bij horen, nieuwtjes delen of anderen helpen.” Gjalt: “Bij lezingen hoor je vaak: ‘ik gebruik al jarenlang Windows, maar ik wist niet dat ik het zo kon instellen’.”

Workshops
Leo: “In plaats van één lezing over veel verschillende onderwerpen streven we naar meerdere op elkaar aansluitende lezingen oftewel workshops. Het volgen van een workshop is een makkelijke manier om met HCC in contact te komen. Je hoeft daarvoor geen lid te zijn al is dat wel wenselijk. Zo’n workshop is in principe niet aan leeftijd gebonden en kan gefaseerd worden aangeboden. Daarmee hebben we ook aan niet-leden wat te bieden en dat is een voor HCC!windows nieuwe weg. Dat niet alle beoogde onderwerpen in één sessie aan bod komen, is geen nadeel, maar kan juist aanleiding zijn om een volgende interactieve sessie af te spreken, meer gericht op een bepaalde toepassing. Aan niet-leden kan een toegangsprijs worden gevraagd, leden betalen alleen voor bijvoorbeeld consumpties of een boekje. Zo kunnen we veel meer doen, zoals gezamenlijk een licentie aanschaffen. We kijken nu bijvoorbeeld of we een Office 365-licentie voor leden aantrekkelijk kunnen maken.”

HCC windows foto 2
De bijeenkomsten van HCC!windows worden altijd goed bezocht

Clubgevoel
“We creëren met deze vernieuwde opzet nieuwe contactmomenten en we versterken het clubgevoel”, vervolgt Leo. “Het is belangrijk om een sfeer te creëren waarin mensen zich thuis voelen, van elkaar willen leren en elkaar willen bijspijkeren. Wist je bijvoorbeeld dat je met Firefox grote bestanden kunt versturen? Met zulke dingen kun je elkaar aanvullen en meerwaarde creëren. Door samen presentaties en/of workshops bij te wonen ontstaan er groepen van mensen die elkaar kennen, en die met gerichte aanmoediging als groep activiteiten blijven doen of zelf ontplooien.”

Hand opsteken
Gjalt: “Als er vraag is naar bridgen op de computer, dan is dat op zich ook een prima workshop. We willen mensen niet bij voorbaat een bepaalde kant op sturen. Een lezing over de verschillende vormen van social media kan op basis van ‘hand opsteken’  - ‘waar loop je tegenaan?’ - leiden tot een discussiegroepje. Men kan dan met elkaar afspreken waar de volgende keer nader op in te gaan. Zo kun je een werkgroep domotica opzetten binnen Windows. Maar binnen domotica bestaan ook niet-Windows-systemen, we kunnen dan doorverwijzen naar HCC!domotica-iot. Dat is de synergie die we ook graag willen zien.”

Synergie
In breder verenigingsverband wordt altijd gestreefd naar meer synergie. Leo: “Een activiteit voor reguliere Windows-gebruikers kan voor sommigen de weg openen om ook lid te worden van een meer specifieke Interessegroep en vice versa. Door de organisatie in eigen hand te houden, ontzorgen we de Interessegroepen en de Regio’s en zetten wij HCC!windows weer op de kaart. Het inslaan van deze nieuwe weg vraagt niet alleen veel tijd, maar ook veel inzet van de organisatie en de vele vrijwilligers. Daar staat tegenover dat het ook heel erg leuk is om samen wat op te bouwen waar veel mensen plezier aan kunnen beleven. Het is toch mooi om iemand blij te maken en te helpen?”

Vrijwilligers
Het werven van vrijwilligers gaat niet altijd van een leien dakje. Mensen die spontaan hulp aanbieden doen dat niet altijd op een passend tijdstip. Omdat de organisatie er nog niet klaar voor is of omdat er juist op dat moment geen plek is voor dat specifieke aanbod. “Zo raak je mensen van goede wil die inzet willen tonen, kwijt”, weet Leo. “Mensen zomaar vragen om iets te doen werkt echter ook niet. Belangrijk is iemands intrinsieke motivatie. Zo zijn binnen HCC!windows ook mensen nodig die een stand bemensen en interactie met bezoekers leuk vinden, of gewoon voor koffie willen zorgen. Dat heeft ogenschijnlijk niets met Windows te maken, maar ook deze vrijwilligers zijn waardevol en horen bij de ‘club’.”

windows 2Gedeelde verantwoordelijkheid
“Het is voor de organisatie belangrijk dat meer mensen aan één taak werken”, zegt Leo. “Dat maakt het acceptabeler om wat te doen en voorkomt het gevoel er alleen voor te staan. Samen een nieuwsbrief in elkaar zetten, dit oppakken als iemand een weekje weg is, kortom gedeelde verantwoordelijkheid. Zo is en blijft het leuk en het waarborgt vanuit organisatorisch belang de continuïteit. Ook werkgroepen zullen binnen HCC!windows een hoge mate van zelfstandigheid hebben en uit kernleden bestaan. Dat schept ook verplichtingen: vrijwillig maar niet vrijblijvend. Iedere werkgroep heeft idealiter ook een vertegenwoordiger in het bestuur om de daadkracht van deze werkgroep te verhogen. Het bestuur zal hierdoor navenant worden uitgebreid.”

Kaartje 1 2aStructurele werkgroepen
“Voor het goed functioneren van HCC!windows gaat het om te beginnen om drie structurele werkgroepen”, licht Leo toe, “maar op termijn kunnen meer werkgroepen ontstaan.

De werkgroep Kennisplan biedt didactische ondersteuning en ontwikkeling van lezingen en workshops in brede zin; hier zitten de experts. Ook zal letterlijk een kennisplan worden opgesteld waardoor lezingen en workshops op elkaar aansluiten, in samenwerking met de mensen die nu al lezingen geven en daar veel ervaring mee hebben. We willen niemand passeren of overslaan.

De werkgroep Evenementen zorgt zelfstandig voor stands en sprekers en alles wat nodig is bij andere HCC-activiteiten, ook de organisatie van workshops. Als een Regio een workshop wil houden, zal vanuit deze werkgroep het juiste materiaal aangereikt worden en eventueel de kennis bijgespijkerd.

De werkgroep Events ontwikkelt lange-termijn-reclamecampagnes en grote Windows-events, waarmee de backbone van een evenement is verzekerd.”

Landelijk Windows-event
Leo: “Een landelijk Windows event is een prima manier om HCC!windows te promoten, liefst zo kostenneutraal mogelijk. Hierbij kunnen sponsors zoals software- en hardware-leveranciers een grote rol spelen. Voor hen kunnen de kosten relatief laag zijn, maar via hun advertentiekanalen moeten zij dan wel reclame voor ons maken, zodat ons bereik flink oploopt. We verwachten verder ludieke of financieel aantrekkelijke acties of aanbiedingen zoals gratis koffie in bedrijfsbekers of gadgets. Het beschikbaar stellen van zaalruimte is ook een mogelijkheid. De bezoekers- en sponsor-ervaring moet leidend zijn en dat is een andere insteek van een event organiseren. Maar alles is geheel in lijn met onze visie: open, gezellig en leerzaam. Welkom bij HCC!windows!”

 

Oproep 

De vernieuwde HCC!windows komt op stoom. Met workshops, verdeeld over meerdere sessies, die dieper op de onderwerpen ingaan. Met behalve aandacht voor Windows ook aandacht voor alles dat onder Windows draait. Om dit verder in te vullen, zoeken we nieuwe vrijwilligers. Ben je een ervaren gebruiker van Windows of apps die (ook) onder Windows draaien en wil je anderen hiermee helpen, meld je dan bij: bestuur@windows.hcc.nl

 

   
               

logo 2

 

 

Dit artikel is geschreven in samenwerking met
HCC!windows, een van de Interessegroepen van HCC. 

Wil je ook lid worden? Kijk voor alle info op 
windows.hcc.nl