Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Algemene voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.2 Abonnement: alle door HCC aangeboden abonnementen, waaronder het HCC!hulp abonnement.

1.3 Back-up: kopieën van gegevens die preventief worden gemaakt om belangrijke gegevens veilig te stellen voor het geval er zich daadwerkelijk problemen voordoen.

1.4 HCC: de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging HCC, kantoorhoudende en gevestigd te (2011 KN) Haarlem aan de Jansweg 38, Postbus 6340, 2001 HH Haarlem of een tot deze groep behorende maatschappij.

1.5 HCC-leden: natuurlijke personen die een lidmaatschap van de vereniging HCC hebben.

1.6 Dienst: dienst(en) van HCC, waaronder de service diensten die al dan niet middels een abonnementsvorm of lidmaatschapsvorm aan de Klant wordt aangeboden.

1.7 Gebruiker: iedereen die de Website van HCC bezoekt.

1.8 Producten: de door HCC aangeboden producten.

1.9 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met HCC een Overeenkomst aangaat, waaronder HCC-leden die een Lidmaatschap van de vereniging HCC hebben en Diensten en Producten in de zin van deze voorwaarden van HCC afnemen.

1.10 Lidmaatschap: het lidmaatschap van de vereniging HCC dat exclusief toegang geeft tot bepaalde producten en diensten.

1.11 Mobile PIN: het direct vorderen van betaling middels technologische middelen direct na de levering van de dienst.

1.12 Software: alle computerprogramma's, en bijbehorende data die niet aanwezig zijn bij het starten van een computer maar achteraf worden geladen en door HCC of een door haar ingeschakelde derde zijn verstrekt.

1.13 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en HCC op grond waarvan HCC de Dienst, dan wel het Product ter beschikking stelt, daaronder begrepen de Diensten en Producten die HCC op basis van het Lidmaatschap aan HCC-leden ter beschikking stelt.

1.14 Website: de website van HCC, te weten: www.HCC.nl.

Artikel 2 Werkingssfeer

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, offertes, adviezen, aanbiedingen, leveranties, overeenkomsten en werkzaamheden van HCC voor zover één en ander betrekking heeft op Producten en/of Diensten, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt.

2.2 Ten aanzien van HCC-leden zijn de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden alleen van toepassing voor zover deze bepalingen niet strijdig zijn met hetgeen in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging HCC is bepaald.

2.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.

2.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2.5 HCC is te allen tijde gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Indien HCC de Algemene Voorwaarden wijzigt, zal zij dit aan haar Klanten bekend maken. De wijzigingen treden 30 (dertig) kalenderdagen na deze bekendmaking, dan wel op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld, in werking. Indien de Klant een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij tot drie weken na het bekendmaken van de wijzigingen, de mogelijkheid om de Overeenkomst met ingang van de afloop van zijn Lidmaatschap schriftelijk op te zeggen.

2.6 Een Overeenkomst komt tot stand en vangt aan nadat HCC een opdracht schriftelijk, dan wel per e-mail of anderszins heeft geaccepteerd of nadat HCC met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

2.7 Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietig respectievelijk vernietigbare bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Informatieplicht

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien op de Website.

Artikel 4 De Dienst en het toegelaten gebruik daarvan

4.1 HCC is gerechtigd de uitvoering van de Dienst geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden. HCC spant zich in de aan haar verstrekte opdrachten zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Eén en ander op grond van de op dat moment geldende normen, maatstaven van kennis en stand der wetenschap voor zover redelijkerwijs bekend.

4.2 HCC spant zich in om de door haar aangeboden Dienst optimaal beschikbaar te laten zijn, zij kan echter niet garanderen dat de Klant te allen tijde van de Dienst gebruik kan maken.

4.3 HCC is gerechtigd de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of te beperken indien dit in haar opvatting noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Dienst, daar onder begrepen onderhoud en het verhelpen van storingen van de Dienst. HCC is niet verplicht om de Klant hiervan in kennis te stellen.

4.4 HCC is gerechtigd om procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Dienst aan te brengen. Dit zal voornamelijk betrekking hebben op het oplossen van storingen, beter functioneren van de Dienst of het in overeenstemming brengen van de Dienst met de voortschrijdende wetenschappelijke inzichten en/of ontwikkelingen in de techniek.

4.5 HCC zal de Dienst uitvoeren conform een “Fair Use Policy”. Deze policy houdt in dat voor het gebruik van de Dienst geen limiet is gesteld, echter dat bij oneigenlijk dan wel excessief gebruik HCC de Klant sommeert om het gebruik aan te passen. Indien het gebruik niet verbetert, is HCC gerechtigd de Klant van de Dienst uit te sluiten dan wel de Overeenkomst met de Klant te ontbinden.

4.6 HCC is niet aansprakelijk voor enige schade, daaronder begrepen gevolgschade en (andere) indirecte schade van de Klant als gevolg van hetgeen in dit Artikel is bepaald.

Artikel 5 Diensten aan huis

5.1 Indien op verzoek van de Klant een afspraak met een monteur op locatie wordt gemaakt, dient de Klant op het afgesproken tijdstip op locatie aanwezig te zijn. Indien de Klant niet op het tijdstip van de gemaakte afspraak op locatie aanwezig is, behoudt HCC zich het recht voor en is zij gerechtigd de voorrijkosten bij de Klant in rekening te brengen.

5.2 HCC spant zich in om op tijd op de gemaakte afspraak te komen. HCC is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan door het te laat of niet verschijnen van de monteur op de afspraak.

5.3 Dit Artikel is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van derden aan wie HCC de opdracht uitbesteed heeft.

Artikel 6 Medewerking Klant

6.1 De Klant is gehouden tijdig alle noodzakelijke informatie en gegevens aan HCC te verstrekken, voor zover dit voor HCC voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is. Indien installatiewerkzaamheden onderdeel uit maken van de Overeenkomst, zal de Klant voor eigen rekening en risico alle voorzieningen treffen die nodig zijn voor HCC om de opdracht uit te voeren.

6.2 De Klant staat er voor in dat de in Artikel 6.1 bedoelde informatie juist en volledig is, alsmede dat hij gerechtigd is de informatie aan HCC te verstrekken ten behoeve van de levering van de Dienst of het Product. De Klant vrijwaart HCC tegen eventuele aanspraken van derden ter zake.

6.3 In het geval HCC op de locatie van de Klant werkzaamheden moet verrichten, zal het personeel van HCC, in overleg met de Klant, toegang verkrijgen tot de locaties en de ruimten waar de werkzaamheden dienen te worden verricht.

6.4 De Klant staat in voor de veiligheid van de door haar ter beschikking gestelde ruimten en/of materialen en zal HCC vrijwaren voor aanspraken van derden, personeelsleden daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van onveiligheid van de door haar ter beschikking gestelde ruimten en/of materialen.

6.5 Dit Artikel is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van derden aan wie HCC de opdracht uitbesteed heeft.

Artikel 7 Privacy

7.1 Door op de Website van HCC “Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden” aan te vinken, geeft de Klant zijn uitdrukkelijke toestemming om in het kader van de Producten en Diensten de opgegeven persoonsgegevens te verwerken en te verzamelen en deze zonodig uit te wisselen met derden voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening.

7.2 Om de Producten en Diensten te kunnen aanbieden, dient HCC persoonsgegevens te verzamelen. HCC neemt de persoonsgegevens op in een bestand, die is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

7.3 HCC draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 8 Levering

8.1 Indien sprake is van levering van Producten of Diensten, geldt dat de levertijd gebaseerd is op de omstandigheden ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, daarbij uitgaande van een tijdige levering van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde materialen en informatie van de Klant.

8.2 Een overeengekomen levertijd is slechts te beschouwen als een fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de Klant HCC schriftelijk, per aangetekend schrijven, in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen

8.3 HCC bepaalt zelf de wijze van verzending. De verzendkosten komen voor rekening van de Klant.

Artikel 9 Prijswijzigingen en prijsindexering

9.1 Alle prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW.

9.2 Alle van toepassing zijnde prijzen, (prijs-) wijzigingen en aanbiedingen staan op de website.

9.3 Op de Website worden de actuele prijzen en aanvullende voorwaarden vermeld.

9.4 HCC is gerechtigd de prijs van lopende Overeenkomsten te wijzigen. HCC zal de prijswijziging tijdig, uiterlijk 30 dagen voor de datum waarop de tariefswijziging van toepassing wordt, via de website mededelen of op andere wijze aan de Klant kenbaar maken. Indien de Klant de tariefswijziging niet accepteert, is de Klant, binnen 3 weken na de in dit Artikel bedoelde kennisgeving, gerechtigd de Overeenkomst met HCC schriftelijk op te zeggen, tegen de in de kennisgeving van HCC genoemde datum waarop de tariefswijziging in werking zou treden. In dit geval kan de Klant HCC niet aanspreken op nakoming van de overeenkomst.

9.5 Onverminderd het voorgaande is HCC gerechtigd éénmaal per jaar haar prijzen te indexeren conform de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor Statistiek. De indexering van haar prijzen geeft de Klant niet het recht de Overeenkomst op te zeggen. Artikel 9.4 is niet van toepassing op de indexering.

Artikel 10 Betaling

10.1 De Klant is gehouden elke factuur uiterlijk te voldoen op het tijdstip dat zijn Lidmaatschap voldaan dient te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.2 Diensten/Producten die niet onder een Abonnement of het Lidmaatschap vallen of van aanvullende aard zijn en die aan huis worden aangeboden, dienen direct door de Klant per Mobiele PIN aan HCC te worden voldaan voor zover de Klant een natuurlijk persoon betreft. Tevens is het mogelijk HCC of een derde partij (conform art 4.1) te machtigen om de door de Klant verschuldigde vergoedingen via automatische incasso af te schrijven van zijn Nederlandse bank- of girorekening op de door HCC te stellen voorwaarden.

10.3 Indien de factuur niet binnen de in lid 10.1 bepaalde termijn is voldaan, is de Klant vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en een rente van 1 % per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand wordt gelijkgesteld met een hele maand.

10.4 Alle betalingen door of namens de Klant geschieden eerst in mindering op de verschuldigde rente en kosten en vervolgens in mindering op de hoofdsom.

10.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten die HCC maakt, als gevolg van non-betaling volgens dit artikel, komen geheel ten laste van de Klant. De vergoeding van deze buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op een bedrag van 15 % van het te vorderen bedrag, tenzij aantoonbaar meer kosten gemaakt zijn.

10.6 Indien de Klant de factuur betwist, dient hij dit binnen 14 dagen na factuurdatum omkleed met redenen schriftelijk aan HCC kenbaar te maken. Na deze termijn vervalt het recht van de Klant om de factuur te betwisten.

10.7 HCC is gerechtigd om vooruitbetaling of het afgeven van een incassomachtiging te vorderen. Alle kosten die aan de vooruitbetaling dan wel incassomachtiging verbonden zijn komen voor rekening van de Klant.

10.8 Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Klant door middel van een betalingsherinnering schriftelijk meegedeeld en wordt door HCC een nadere termijn van betaling vastgesteld. Indien ook na het verstrijken van die betalingstermijn betaling uitblijft is de Klant van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en een rente van 1 % per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand wordt gelijkgesteld met een hele maand. Wanneer de automatische incasso niet tot betaling heeft geleid, alsmede de daaropvolgende betalingsherinnering is HCC gerechtigd de levering van de Dienst/Product te staken totdat de Klant aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Overdracht van de eigendom van zaken geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de Klant aan alle verplichtingen ter zake van de tegenprestatie voor de door HCC geleverde zaken heeft voldaan.

11.2. Voor de duur van het eigendomsvoorbehoud is het de Klant niet toegestaan de door HCC geleverde zaken te verpanden, te vervreemden of anderszins te bezwaren.

11.3 De Klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en herkenbaar als eigendom van HCC te bewaren.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

12.1 Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van Producten en de Diensten, waaronder mede begrepen de bijbehorende ontwerpen, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Dienst, berusten uitsluitend bij HCC of haar leveranciers. De levering van de Dienst of de terbeschikkingstelling van de Producten strekt niet tot enige overdracht van intellectuele eigendom.

12.2 De Klant verkrijgt slechts, voor de duur van de Overeenkomst, een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de aan hem/haar ter beschikking gestelde Diensten en Producten voor de overeengekomen doelstellingen. De Klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan deze Algemene Voorwaarden en/of het gebruikersreglement.

12.3 Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van HCC is het de Klant niet toegestaan de Software op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.

12.4 Het is de Klant niet toegestaan de aanduidingen van HCC of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid HCC

13.1 HCC is slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in dit artikel, behalve in die gevallen dat de wet een beperking van de aansprakelijkheid uitsluit. Wanneer HCC toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van de Overeenkomst, is HCC slechts aansprakelijk voor de schade die aan HCC valt toe te rekenen.

13.2 Van de aansprakelijkheid van HCC als bedoeld in de Artikel 13.1, is uitgezonderd het eigen risico van HCC. De aansprakelijkheid wordt in ieder geval beperkt tot de door HCC in haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekerde bedragen. Op verzoek van de Klant wordt een afschrift van de polisvoorwaarden van deze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering toegezonden.

13.3 HCC sluit in het kader van haar bedrijfsaansprakelijkheid als bedoeld in dit. Artikel een, voor de branche waarin zij opereert, gebruikelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de Klant en ter waarborging van haar verplichtingen uit dit artikel.

13.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de Klant onverwijld na het ontstaan enige schade, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes weken na het ontstaan, bekend worden of redelijkerwijs bekend zijn van de schade schriftelijk per aangetekend schrijven een klacht ter zake bij HCC indient en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van HCC.

13.5 De Klant vrijwaart HCC voor alle schade die HCC mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door HCC geleverde Diensten en Producten.

13.6 Onverminderd het voorgaande, wordt elke aansprakelijkheid van HCC voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie of niet behaalde besparing in alle gevallen uitgesloten.

13.7 HCC kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van het tijdelijk niet of gedeeltelijk beschikbaar stellen van Diensten of Producten.

13.8 Wanneer de Klant aan HCC een probleem met betrekking tot zijn computer of Software voorlegt, gaat HCC er van uit dat de Klant zelf een back-up heeft gemaakt. HCC kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het verlies van data en aanvaardt hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid.

13.9 In geval van een onrechtmatige daad van HCC, of van haar werknemers of ondergeschikten, dan wel derden aan wie HCC de opdracht heeft uitbesteed waarvoor HCC rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is HCC slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade, die het gevolg is van dood of lichamelijk letsel en van andere schade, die te wijten is aan opzet of grove schuld.

13.10 HCC is nimmer aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de Klant en schade wegens door HCC gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een Overeenkomst is.

13.11 HCC is nimmer aansprakelijk voor producten die van derden betrokken zijn.

13.12 Dit Artikel is van overeenkomstige toepassing op door HCC ingeschakelde hulppersonen en/of derden, daaronder HCC leden begrepen.

Artikel 14 Gebruik Website

14.1 Het is Gebruikers niet toegestaan om de Website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HCC. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

14.2 Het gebruik van enige informatie verkregen middels de Website gebeurt voor risico van de Gebruiker.

14.3 Door Gebruikers van de Website geplaatste berichten geven niet de mening van HCC weer en moeten beschouwd worden als de privé-mening van de plaatser van het bericht of de reactie.

14.4 HCC betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling en het beheer van haar Website. Dat geldt ook voor de informatie die zij op haar website ter beschikking stelt aan Gebruikers. HCC aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van beslissingen die de Gebruiker neemt op grond van de ter beschikking gestelde informatie, ook als deze onverhoopt onjuistheden mocht bevatten.

14.5 HCC stelt HCC-leden, die zich daarvoor hebben aangemeld, middels haar Website in de gelegenheid om in contact te treden met andere HCC-leden. HCC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de uit dit contact voortvloeiende gevolgen, van welke aard dan ook.

14.6 HCC heeft het recht Gebruikers de toegang tot niet openbare gedeeltes van de Website te ontzeggen.

Artikel 15 Overmacht

15.1 HCC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien dit voor HCC redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van HCC ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de verplichtingen bestaande omstandigheden (overmacht). Onder overmacht wordt onder andere begrepen oorlog, wegversperringen, files, weersomstandigheden, uitvallen of storingen in de elektriciteitsvoorzieningen, storingen in de telecommunicatie infrastructuur/internetverbindingen, telefoon- of andere communicatienetwerken waarvan HCC voor de uitvoering van haar Diensten afhankelijk is, maar op welk continue functioneren zij redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen.

15.2 In geval van overmacht aan de zijde van HCC zoals in Artikel 15.1 omschreven, aanvaardt HCC slechts aansprakelijkheid voor de schade van de klant voor zover HCC ten gevolge van de Overmacht een voordeel heeft genoten dat zij zonder overmacht bij een deugdelijke nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 16 Duur, (tussentijdse) beëindiging en stilzwijgende verlenging van de Overeenkomst

16.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de Overeenkomst als een Overeenkomst voor onbepaalde tijd.

16.2 Opzegging van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden met in achtneming van een opzegtermijn van uiterlijk 2 kalendermaanden voor de ingangsdatum van het Lidmaatschap.

16.3 Tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst is niet mogelijk, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.

16.4 Elke Overeenkomst eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat één van de partijen de ontbinding van de Overeenkomst inroept in de volgende gevallen;

  • de Klant in verzuim is met zijn verplichtingen
  • de Klant een verzoek indient tot het verlenen van surseance van betaling
  • de Klant zijn faillissement aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard
  • de Klant een aanvraag tot Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) doet, dan wel tot de WSNP wordt
  • toegelaten.

Artikel 17 Toepasselijk recht en Geschillen

17.1 Op alle Overeenkomsten tussen HCC en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten die door HCC zijn gesloten en onder het bereik van deze Algemene Voorwaarden vallen zullen worden beslecht door de volgens de wet bevoegde Rechter.